The Royal National Mòd will showcase and celebrate the very best in Gaelic music and culture when it comes to Perth for the first time in 18 years this October.

A vibrant programme of fringe concerts, shows, ceilidhs and exhibitions, has today been unveiled and will delight audiences across the city between the 14th - 22nd October 2022.

The eight-day event is Gaeldom’s premier musical and cultural celebration staged annually at a different Scottish town. This year’s Royal National Mòd in Perth will mark 130 years since the first ever event took place in Oban in 1892.

Around 1000 musicians and participants will fill over 10 venues, the length and breadth of Perth this October, including Perth Concert Hall, Perth Theatre and North Inch Community Campus. Sporting events will also take centre stage, with shinty and football hosted at Bells Sports Centre, while a joyous massed choirs event on Perth High Street will close the nine-day celebration.

With the recently reported rise in the number of Scots knowing some Gaelic words and phrases, this year’s Royal National Mòd is expected to attract thousands of competitors and concert goers who have an interest in the language and its culture. This significant number of attendees will make a hugely positive impact on the local economy of Perth.

Cuirm-Fosglaidh a' Mhòid 2022 (Mòd 2022 Opening Concert) will welcome some of the very best Gaelic talent to the Perth Concert Hall stage this October. Singers Mairi MacInnes, Arthur Cormack, Ceitlin Lilidh and Darren MacLean will perform alongside an all-star band led by Gary Innes and Ewen Henderson of Mànran fame.

The Saturday evening will showcase a very special night dedicated to the thriving Gaelic culture and traditional music that Perthshire has to offer. Entitled Ar Cànan 'S Ar Ceòl (Our Language Our Music), this special night will feature a host of notable names including Margaret Bennett, Ross Ainslie and Ali Hutton’s Symbiosis, alongside Patsy Reid. This concert will not only celebrate the well-known musicians and singers who have put Perth on the musical map, but also the many community and educational groups who work tirelessly with passion and enthusiasm to ensure the local traditional cultural community continues to thrive. These groups include Perth Gaelic Choir, The Gordon Duncan Experience and The Tayside Young Fiddlers.

A new competition for Perth Mòd 2022 is the Cogadh nan Còmhlain (Battle of the Bands), with the under 13s final taking place on Monday 17th and the under 19s final on Tuesday 18th October. This junior competition will provide a wonderful opportunity for young people to perform live on stage, with the winning bands receiving a recording session experience with Wee Studio in Stornoway.

The Leonard Brown Scottish Dance Band will play a legendary ceilidh in the Salutation Hotel Ballroom on the Wednesday, Thursday and Friday nights of this year’s event.

Cuirm Crìochnachaidh a’ Mhòid (The Mòd Grand Finale) will welcome West Coast favourites Trail West to the Perth Concert Hall to close Gaeldom’s 2022 premier musical and cultural event.

Duais Ealain na Gàidhealtachd (The Highland Art Prize) will also take place in Perth’s City Contemporary Art Gallery. It will exhibit recently selected artwork by local art associations and galleries that celebrate art and culture from across the Highland and Islands. In conjunction with the Royal National Mòd, the winning artwork will be chosen and presented with a prize of £1000 ( shared between the artist and their corresponding gallery), alongside an opportunity to exhibit their work at a high-profile Glasgow gallery in 2023.

The vibrant fringe programme will accompany a full suite of in-person competitions, some online competitions and a selection of exciting new categories. Competitors wishing to take part have until 10pm on Friday 15th July to submit their entries.

Competition categories include singing, bàrdachd, instrumental, drama and Highland dancing, while new elements include an accompanied choirs’ competition aimed at harmony singing groups of between five and ten singers alongside a new solo singing contest, The CalMac Competition, which is open to adult learners.

Outwith the syllabus, a new TikTok competition and Sruth, an event aimed at encouraging more natural conversation among young people, will be part of the programme this year.

James Graham, Chief Executive Officer of An Comunn Gàidhealach, said: “Returning to Perth for this year’s Royal National Mòd will be a fantastic moment for us. It will be so special to hear and see the best that Gaelic culture has to offer during this year’s event and to welcome people from Perth, the rest of Scotland and indeed the world, to the city to enjoy Gaelic music and culture across Perth’s unique and special venues.”

Perth and Kinross Provost Xander McDade said: “The Mod returning to Perth is tremendously exciting and will bring a real buzz to the city in October. This will be a fantastic showcase for Perth and a wonderful celebration of our Gaelic heritage, and the Gaelic language and culture”.

Perth & Kinross Council leader Councillor Grant Laing said: “The Mod and its Fringe programme will make Perth the place to be in Scotland this October. I’m delighted to see so many events taking place in venues across the city. I am sure it will be an unforgettable festival and deliver a real boost to the city’s economy.”

Paul Bush OBE, VisitScotland Director of Events, said: “EventScotland is delighted to be supporting the Royal National Mòd as it returns to Perth for the first time in 18 years. Scotland is one of the best places in the world to experience events and Perth will provide the perfect stage for this uniquely Scottish event celebrating Gaelic culture through music, dance and so much more.”

Shona MacLennan, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig, said: “We are delighted to see the Royal National Mòd returning to Perth. The Mòd is always a huge celebration of Gaelic language and culture, providing opportunities to use the language in a wide range of events. It also contributes to a sense of wellbeing, particularly through bringing old and new friends together after some very challenging years. We welcome all celebrations of Gaelic and its culture and I’m sure Perth will be an outstanding location again this year.”

The Royal National Mòd is supported by Bòrd na Gàidhlig, Perth and Kinross Council, EventScotland, The Scottish Government, Caledonian MacBrayne and SQA.

This year’s Royal National Mòd will run from 14th - 22nd October 2022. More information at www.ancomunn.co.uk. Tickets will be available to buy from Horsecross Arts box office from mid-late August at www.horsecross.co.uk.

Entries for Mòd competitions must be submitted by Friday 22 July at enter.ancomunn.co.uk.

Am Mòd Nàiseanta Rìoghail 2022 a’ tarraing taisbeanadh deàlrach de cheòl is de chultar na Gàidhlig a Pheairt
Prògram de ghnìomhaidhean air an iomall gam foillseachadh ro thachartas a’ Mhòid san Dàmhair

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ foillseachadh agus a’ comharrachadh na tha as fheàrr de cheòl is de chultar na Gàidhlig nuair a thig am Mòd a Pheairt san Dàmhair am-bliadhna, airson a’ chiad uair ann an 18 bliadhna.

Chaidh prògram beòthail de chuirmean-ciùil, gnìomhaidhean-ciùil, cèilidhean agus taisbeanaidhean fhoillseachadh an-diugh airson iomall a’ Mhòid, a bheir toileachas do luchd-èisteachd air feadh a’ bhaile eadar 14 - 22 Dàmhair 2022.

Tha an tachartas ochd-latha seo mar phrìomh chomharrachadh ciùil is cultair na Gàidhealtachd a bhios a’ gabhail àite ann am baile eadar-dhealaichte ann an Alba gach bliadhna. Tha Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo ann am Peairt a’ comharrachadh 130 bliadhna bhon chiad thachartas a ghabh àite san Òban ann an 1892.

Bidh timcheall air 1000 neach-ciùil agus com-pàirtiche a’ lìonadh còrr air 10 ionadan-cruinneachaidh fad’ is farsaing air feadh Pheairt anns an Dàmhair am-bliadhna, a’ gabhail a-steach Talla Consairt Pheairt, Taigh-cluiche Pheairt agus Àrainn Coimhearsnachd Innis a Tuath. Bidh tachartasan spòrs aig teis-meadhan chùisean cuideachd le iomain agus ball-coise air aoigheachd ann an Ionad Spòrs Bells, agus tachartas gàirdeachail nan còisirean uile còmhla air Àrd-Shràid Pheairt, a’ tarraing na fèise naoi-latha gu crìch.

Leis an àrdachadh a chaidh aithris o chionn ghoirid anns an àireamh de dhaoine ag ionnsachadh fhacail is abairtean ann an Gàidhlig, thathar a’ sùileachadh gun tarraing Mòd Nàiseanta na bliadhna seo na mìltean de fharpaisich agus luchd-tadhail chuirmean-ciùil aig a bheil ùidh sa chànan agus a cultar. Bheir an àireamh chudromach seo de luchd-frithealaidh buaidh glè dheimhinneach air eaconamaidh Pheairt.

Bidh Cuirm-Fosglaidh a' Mhòid 2022 (Mòd 2022 Opening Concert) a’ cur fàilte air cuid den tàlant Ghàidhlig as fheàrr a th’ ann gu àrd-ùrlar Talla Consairt Pheairt san Dàmhair am-bliadhna. Bidh na seinneadairean Màiri Nic an Aonghais, Art MacCarmaig, Ceitlin Lilidh agus Darren MacIlleathain a’ gnìomhadh ann an cuideachd còmhlan-ciùil ainmeil fo stiùir Gary Innes agus Eòghann MacEunraig bhon chliù aig Mànran.

Bidh feasgar Disathairne a’ taisbeanadh tachartas glè shònraichte air a choisrigeadh don chultar Ghàidhlig agus don cheòl thraidiseanta shoirbheachail a tha Siorrachd Pheairt a’ tabhann. Fon tiotal Ar Cànan 's Ar Ceòl (Our Language Our Music), bidh an oidhche shònraichte seo a’ nochdadh raon de dh’ainmean aithnichte a’ gabhail a-steach Mairead Bennett, Ross Ainslie agus Ali Hutton’s Symbiosis, còmhla ri Patsy Reid. Cha bhi a’ chuirm a’ comharrachadh a-mhàin luchd-ciùil is seinneadairean ainmeil a tha air Peairt a chur air a’ mhapa ciùil, ach cuideachd na mòran bhuidhnean coimhearsnachd is foghlaim a tha ag obair gun sguir le dealas agus dìoghras gus dèanamh cinnteach gun lean a’ choimhearsnachd chultarach thraidiseanta oirre a’ soirbheachadh. Am measg nam buidhnean sin, tha Còisir Ghàidhlig Pheairt, Cuirm Ghòrdain Duncan agus Fìdhlearan Òga Thaobh Tatha.

Tha Cogadh nan Còmhlain (Battle of the Bands) na fharpais ùr aig Mòd Pheairt 2022 agus farpais chrìochnachaidh fo aois 13 bliadhna a’ gabhail àite air Diluain 17mh agus farpais chrìochnachaidh fo aois 19 bliadhna air Dimàirt 18mh Dàmhair. Bheir an fharpais òigridh seo cothrom mìorbhaileach do dhaoine òga a bhith a’ gnìomhadh beò air àrd-ùrlar, leis na còmhlain a bhuannaicheas a’ faighinn seisean clàraidh anns an Wee Studio ann an Steòrnabhagh.

Bidh Còmhlan Dannsa Albannach Leonard Brown a’ cluich aig cèilidh traidiseanta ann an Talla Dhannsa Taigh-òsta an Salutation air feasgar Diciadain, Diardaoin agus Dihaoine aig tachartas na bliadhna seo.

Cuiridh Cuirm Crìochnachaidh a’ Mhòid (The Mòd Grand Finale) fàilte air còmhlan-ciùil ainmeil a’ Chosta an Iar, Trail West, gu Talla Consairt Pheairt gus prìomh thachartas ciùil is cultair na Gàidhealtachd 2022 a thoirt gu crìch.

Bidh Duais Ealain na Gàidhealtachd (The Highland Art Prize) a’ gabhail àite ann an Gailearaidh Ealain Cho-aimsireil Baile Pheairt. Bithear a’ taisbeanadh obair-ealain a chaidh a thaghadh o chionn ghoirid le comainn is gailearaidhean ealain ionadail a tha a’ comharrachadh ealain is cultar bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. Ann an co-bhonn leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail, thèid an obair-ealain a buannaicheas a thaghadh agus duais de £1000 a bhuileachadh air (air a roinn eadar an neach-ealain agus an gailearaidh do am buin iad) còmhla ri cothrom air an cuid obrach a thaisbeanadh ann an gailearaidh àrd-ìomhaigheil ann an Glaschu ann an 2023.

Bidh làn sreath de fharpaisean pearsanta a’ gabhail àite còmhla ri prògram beòthail air an iomall, cuid de fharpaisean air-loidhne agus taghadh de roinnean ùra brosnachail. Tha ùine aig farpaisich a tha an dùil com-pàirteachadh gu 10f air Dihaoine 15 Iuchar airson an innteartan a chur a-steach.

Tha na roinnean de fharpaisean a’ gabhail a-steach seinn, bàrdachd, ionnsramaidean, dràma agus dannsa Gàidhealach, agus am measg nan eileamaidean ùra tha farpaisean chòisirean le ceòl-taic ag amas air buidhnean seinn ann an co-sheirm de eadar còig agus deich seinneadairean còmhla ri farpais ùr seinn aon-neach, Farpais CalMac, a tha fosgailte do luchd-ionnsachaidh inbheach.

Taobh a-muigh a’ chlàir-obrach, bidh farpais ùr TikTok agus Sruth, tachartas ag amas air barrachd còmhraidh nàdarrach a mhisneachadh am measg dhaoine òga, na phàirt den phrògram am-bliadhna.

Thuirt Seumas Greumach, Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich: “Bidh tilleadh a Pheairt airson Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna seo, na àm mìorbhaileach dhuinne. Bidh e cho sònraichte na tha as fheàrr de chultar na Gàidhlig a tha ri thabhann, a chluinntinn agus fhaicinn aig tachartas na bliadhna seo agus fàilte a chur air daoine à Peairt, an còrr de dh’Alba agus gu dearbh an còrr den t-saoghal chun a’ bhaile gus tlachd a ghabahil à ceòl is cultar na Gàidhlig tarsainn ionadan-cruinneachaidh air leth agus sònraichte Pheairt.”

Thuirt Xander McDade, Pròbhaist Pheairt is Cheann Rois: “Tha e anabarrach brosnachail a bhith a’ faicinn a’ Mhòid a’ tilleadh a Pheairt agus bheir e fìor thoileachas don bhaile san Dàmhair. Bidh seo na mhòr-thaisbeanadh iongantach do Pheairt agus na chomharrachadh mìorbhaileach air ar dualchas Gàidhlig agus cànan is cultar na Gàidhlig.”

Thuirt an Comhairliche Grant Laing, stiùiriche Comhairle Pheairt is Cheann Rois: “Bidh am Mòd agus prògram an Iomaill a’ dèanamh Peairt mar an t-àite a bu chòir a bhith ann an Alba san Dàmhair am-bliadhna. Tha mi air leth toilichte a leithid de thachartasan fhaicinn a’ gabhail àite air feadh a’ bhaile. Tha mi cinnteach gur e fèis nach tèid à dìochuimhn’ a bhios innte agus gun toir i cuideachadh mòr do eaconamaidh a’ bhaile.”

Thuirt Pòl Bush OBE, Stiùiriche Thachartasan VisitScotland: “Tha EventScotland toilichte a bhith a’ cur taic ris a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus e a’ tilleadh a Pheairt airson a’ chiad uair ann an 18 bliadhna. Is e Alba aon de na h-àiteachan as fheàrr air an t-saoghal airson com-pàirteachadh ann an tachartasan, agus solaraichidh Peairt àrd-ùrlar foirfe airson an tachartais Albannaich gun choimeas seo, a’ comharrachadh cultar na Gàidhlig tro cheòl, dannsa agus mòran a bharrachd.”

Thuirt Seòna NicIllinnein, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ faicinn a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail a’ tilleadh a Pheairt. Tha am Mòd an-còmhnaidh na chomharrachadh mòr de chànan is de chultar na Gàidhlig, a’ solarachadh chothroman air an cànan a chleachdadh ann an raon farsaing de thabhartasan. Tha e cuideachd a’ cur ri faireachdainn de shunnd, gu h-àraid tro bhith a’ tarraing charaidean sean is ùr an dèidh bliadhnaichean a bha glè dhùbhlanach. Tha sinn a’ cur fàilte air comharrachadh sam bith air Gàidhlig agus a cultar agus tha mi cinnteach gum bi Peairt na àite air leth a-rithist am-bliadhna.”

Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ faotainn taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Comhairle Pheairt is Cheann Rois, EventScotland, Riaghaltas na h-Alba, Caledonian MacBrayne agus SQA.

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ ruith bho 14 - 22 Dàmhair 2022. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig www.ancomunn.co.uk. Bidh tiogaidean rim faotainn airson an ceannach ann an oifis thiogaidean Ealain Horsecross bho mheadhan gu deireadh an Lùnastail air www.horsecross.co.uk.

Feumaidh innteartan airson farpaisean a’ Mhòid a bhith air an cur a-steach ro Dhihaoine 22mh Iuchar aig enter.ancomunn.co.uk.

Tuesday 12 July 2022